titulná fotka
Škola / Výuka jazyků
Dnes je pátek, 23. červenec 2021

Výuka jazyků

Anglický jazyk 


Anglický jazyk je v prvním a druhém ročníku vyučován formou volitelného předmětu angličtina hrou, kde dochází k úvodnímu seznámení žáků s cizím jazykem, jeho zvukovou podobou, a základní slovní zásobou. Výuka je vedena formou hry, pomocí písniček či básniček. Žáci pracují s jednotlivými pracovními listy, kde vybarvují, spojují, kreslí. Časová dotace je 1 vyučovací hodina týdně. Od třetího ročníku je časová dotace 3 vyučovací hodiny anglického jazyka týdně. Od čtvrtého ročníku mají vyučující možnost využívat v hodinách výukovou metodu CLIL, a to v předmětech matematika a výtvarná výchova. Na konci pátého ročníku jsou žáci na základě rozřazovacích testů rozděleni do skupin s rozšířenou výukou jazyků nebo do běžných jazykových skupin. V osmém ročníku si mohou žáci zvolit volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce.

Německý jazyk nebo ruský jazyk


Žáci s rozšířenou výukou jazyků mají již od šestého ročníku další cizí jazyk, německý jazyk, formou volitelného předmětu s časovou dotací 2 vyučovacích hodin týdně. Žáci v běžných skupinách přibírají druhý jazyk v osmém ročníku, volí mezi jazykem německým či ruským. Časová dotace je 3 vyučovací hodiny týdně.  
Pro zájemce je možná výuka německého i ruského jazyka již od šestého ročníku formou nepovinného předmětu s časovou dotací 1 vyučovací hodiny 
týdně.

Jazykové kroužky a soutěže


Škola pořádá každoročně jazykovou soutěž pro žáky 5.ročníků. Nabízeny jsou i kroužky Příprava na Cambridge tests (příprava na mezinárodní certifikáty z anglického jazyka s možností složit zkoušky YLE: Movers,  Flyers a Cambridge English KET (A2), PET (B1), přípravné kroužky na mazinárodní certifikát z německého jazyka s možností složit zkoušky ÖSD KID1 a KID2 (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - Kompetenz in Deutsch). Žáci pravidelně reprezentují školu na jazykových soutěžích (okresní či krajská kola v konverzačních soutěžích v anglickém či německém jazyce), kde se umisťují na předních místech. Škola nabízí výuku žákům také formou kroužku Wattsenglish (1 vyučovací hodina s rodilým mluvčím).

Výuka metodou CLIL


Od čtvrtého ročníku mají vyučující možnost využívat v hodinách výukovou metodu CLIL, a to v předmětech matematika a výtvarná výchova.I na druhém stupni je tato metoda používaná, a to v částech vyučovacích hodin či v celých vyučovacích hodinách anglického jazyka, německého jazyka, dějepisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, matematiky.   

Jazykové vzdělávací pobyty


Každý školní rok mají žáci možnost vycestovat na jazykově vzdělávací pobyty do Velké Británie, Německa nebo Rakouska. Ve Velké Británii bývají žáci ubytováni v místních rodinách, dopoledne mívají výuku s rodilými mluvčími a odpoledne podnikají exkurze na zajímavá místa v okolí pobytu.