titulná fotka
Školní družina / Obecné informace
Dnes je pátek, 23. červenec 2021

Obecné informace

Školní družinu navštěvují děti řádně přihlášené (formou vyplnění zápisního lístku) a zároveň přihlášené do školní jídelny! Děti si vychovatelka přebírá řádně od učitelky dané třídy, ze školní družiny odchází dítě s rodiči či rodinnými příslušníky uvedenými v zápisním lístku nebo samy.

Dítě nelze pustit na telefonickou žádost ani na SMS zprávu!!!

Každá změna odchodu ze školní družiny bude ze strany rodičů oznámena včas a písemně (lístek musí obsahovat mimo jiné i datum a podpis rodičů). Kroužky pořádané školou si žáky vyzvedává vyučující osobně a poté jej osobně přivede zpět do školní družiny. Na obědy a zpět chodí děti vždy hromadně  s vychovatelkou příslušného oddělení podle rozvrhu.

V případě, že půjde dítě samo na oběd po vyučování, rodiče informují o změně písemnou formou.

Rodiče si vyzvedávají své děti, tak aby nenarušovali činnost školní družiny, a to po obědě do 13.30 a poté v 15 hod. V případě změny času vyzvednutí budou rodiče informováni písemně do notýsku nebo na bakaláře (jedná se o akce mimo školu, a jiné.) nebo na nástěnce příslušného oddělení. Do prostor školní družiny a do prostor šatny je vstup rodičů zakázán z hygienických důvodu.

Děti, které si nevyzvednou rodiče do konce provozní doby školní družiny bude předáno na policii!

Služby školní družiny jsou poskytovány za úhradu 150,00 Kč/měsíc. Platby probíhají pololetně bezhotovostním převodem na číslo účtu 
30015-2599334339/0800,  jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, za které se platba provádí. U dítěte, které nemá stejné příjmení, uveďte do poznámky. 

Termíny plateb v příslušném školním roce:
- do 31. srpna - 600,00 Kč
- do 31. ledna - 900,00 Kč


Ve výjimečných případech lze poplatek uhradit hotově vedoucí vychovatelce.

Všechny kontakty na školní družinu naleznete zde.