Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
AKTUALITY   O ŠKOLE   ŠKOLNÍ JÍDELNA   ŠKOLNÍ DRUŽINA   KE STAŽENÍ   KONTAKTY   ROZVRHY TŘÍD  
 
         
 » VÝUKA JAZYKŮ  
 » PRÁZDNINY  
 » ŠKOLSKÁ RADA  
 » SPOLEK RODIČŮ A ŽÁKŮ ZŠ MATICE ŠKOLSKÉ  
 » SPONZOŘI ŠKOLY  
 » PRO ŽÁKY KE STAŽENÍ  
 » PROJEKT OP VK  
 » EU PENÍZE ŠKOLÁM  
 » ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ  
OBECNÉ INFORMACE
 

Telefonické spojení na ŠD:

mobil  724 549 086  nebo 386 116 917
  mobil   601 578 332 vedoucí vychovatelka  I. Staňková
 
 
ŠD navštěvují děti řádně přihlášené (formou vyplnění zápisního lístku) a zároveň přihlášené do školní jídelny!
 Děti si vychovatelka přebírá řádně od učitelky dané třídy, ze ŠD odchází dítě s rodiči či rodinnými příslušníky
 uvedenými v zápisním lístku nebo samy.
 

DÍTĚ NELZE PUSTIT NA TELEFONICKOU ŽÁDOST ANI  NA  SMS ZPRÁVU !!!

 

Každá změna odchodu ze ŠD bude ze strany rodičů oznámena včas a písemně . ( lístek musí obsahovat mimo
jiné i datum a podpis rodičů)
Kroužky pořádané školou si žáky vyzvedává vyučující osobně a poté jej osobně přivede zpět do ŠD.
Na obědy a zpět chodí děti vždy hromadně s vychovatelkou příslušného oddělení podle rozvrhu .

V případě, že půjde dítě samo na oběd po vyučování, rodiče informují o změně písemnou formou.

 
Rodiče si vyzvedávají své děti, tak aby nenarušovali činnost ŠD, a to po obědě do 13.30  a poté  v  15 hod.
V případě změny času vyzvednutí budou rodiče informováni písemně do notýsku nebo na bakaláře
( jedná se o akce mimo školu, a jiné.) nebo na nástěnce příslušného oddělení.
Do prostor ŠD a do prostor šatny je vstup rodičů zakázán z hygienických důvodu.
DĚTI, KTERÉ SI NEVYZVEDNOU RODIČE DO KONCE PROVOZNÍ DOBY ŠD BUDE PŘEDÁNO NA POLICII !
 
Služby školní družiny jsou poskytovány za úhradu 150,00 Kč/měsíc. Platby probíhají  pololetně bezhotovostním
převodem na číslo účtu 30015-2599334339/0800,  jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte,
 » ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
za které se platba provádí. U dítěte, které nemá stejné příjmení, uveďte do poznámky.
   
 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Termíny plateb: do 31. srpna - 750,00 Kč         
                          do 31. ledna - 750,00 Kč    
                         
   
  Ve výjimečných případech lze poplatek uhradit hotově vedoucí vychovatelce.
   
   
  PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
 
pondělí - čtvrtek od 6,00 hodin - 17,00 hodin
pátek od 6,00 hodin - 16,00 hodin
 
 
   
 

Každý den mají děti jinou zájmovou činnost obsahující pracovní, výtvarnou, tělesnou, hudební, přírodovědnou

  činnost.
  Každodenní vycházku a také přípravu na vyučování. Nepíšeme s dětmi domácí úkoly, to s nimi zvládnete Vy,
  rodiče.
  Formou her a ve spolupráci s třídními učiteli procvičujeme probírané učivo. Děti mají tuto formu „výuky“ rády
  a ani jim nepřijde, že se vlastně učí.
  Pro děti je i ve školní družině závazný školní řád a každé jeho porušení bude potrestáno (svévolné opuštění ŠD,
  zničení hraček a pomůcek, ohrožování bezpečnosti své i ostatních dětí, agresivita, neuposlechnutí pokynů
  pracovníků školy atd.)
  Ve zvláště závažných případech může být žák ze ŠD vyloučen.
   
  Děti, které navštěvují ranní družinu přicházejí vchodem školní družiny do 7.20 hod.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Jednotná doba provozu ŠD na 01.09. a 30.06. je stanovena na 6,00 - 14,30 hodin.
   
   
 

© 2013 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
 

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Matice školské 3, 370 01  České Budějovice | tel: 386 356 364, fax: 386 116 929 | skola@zsmatice.cz