Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
AKTUALITY   O ŠKOLE   ŠKOLNÍ JÍDELNA   ŠKOLNÍ DRUŽINA   KE STAŽENÍ   KONTAKTY   ROZVRHY TŘÍD  
 
         
 » VÝUKA JAZYKŮ  
 » PRÁZDNINY  
 » ŠKOLSKÁ RADA  
 » SPOLEK RODIČŮ A ŽÁKŮ ZŠ MATICE ŠKOLSKÉ  
 » SPONZOŘI ŠKOLY  
 » PRO ŽÁKY KE STAŽENÍ  
 » PROJEKT OP VK  
 » EU PENÍZE ŠKOLÁM  
 » ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ  
Spolek Matice školská vybudoval v roce 1900 na Lineckém předměstí Českých Budějovic školu,
která měla chránit mladou generaci před odnárodněním a před germanizací, a měla vychovávat
české děti  pro služby národu... V prostorách školní budovy se učí až dodnes.
 
Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice vznikla rozhodnutím Ministerstva školství a
tělovýchovy jako samostatná státní příspěvková organizace a je právním subjektem. Do sítě škol byla škola
zařazena dne 27. března 1996. Základní škola poskytuje základní vzdělávání žáků, zajišťuje provoz školní
 » ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
družiny a zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků školských zařízení dle platných právních předpisů.
  Zřizovatelem je Statutární město České Budějovice.
 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 
  V rámci jazykové přípravy se na přelomu května a června konají studijní pobyty v zahraničí (Rakousko, Anglie).
  Žáci se dopoledne účastní výuky v místní škole, odpoledne poznávají krásy země, zvyky a životní styl obyvatel.
  Studijní zájezdy jsou připraveny ve spolupráci s cestovními kancelářemi.
   
  Dlouhodobá zkušenost učitelů s jazykovou výukou se odráží i ve výsledcích jejich práce. Každoročně dosahují
  naši žáci úspěšných výsledků na jazykových soutěžích a olympiádách, kde se prosazují i v konkurenci studentů
  víceletých gymnázií.
   
  Od školního roku 2007/2008 probíhá výuka na základě Školního vzdělávacího programu. Motivační název našeho
  školního vzdělávacího programu je "CESTOU POZNÁNÍ." Cílem je společný zájem poznávat, prožívat a tvořit v
  bezpečném prostředí vně i uvnitř školy. Základní myšlenkou vzdělávacího programu je otevřenost školy  všem
  dětem, rodičům, veřejnosti - a to jak obsahem vzdělání, respektováním žáka jako osobnosti, diferencovaným
  přístupem, společnými prožitky učitelů, rodičů a žáků - tak zapojením školy a jejích žáků do veřejného života.
  Klademe důraz na to, aby byli naši absolventi schopni reálně zhodnotit své možnosti na trhu práce, samostatně
  myslet i tvůrčím způsobem pracovat, odpovědně se rozhodovat. Aby se snažili chránit přírodu a životní prostředí
  a žít v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými občanskými postoji. Ve
  školním vzdělávacím programu klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, zaměřujeme se na
  komunikaci, kooperaci a práci s informacemi.
   
  Do výuky během školního roku pravidelně zařazujeme mimořádné dny. Ty přinášejí žákům nejen oživení školního
  života, ale i možnost uplatnit svoje nápady, aktivně se podílet na organizaci, pracovat v týmu, řídit svoji práci i
  práci ostatních  (projektové dny, Noční škola, Maškarní karneval, Vánoční a Velikonoční trhy, Den dětí...).
   
 

© 2013 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
 

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Matice školské 3, 370 01  České Budějovice | tel: 386 356 364, fax: 386 116 929 | skola@zsmatice.cz